Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa
ul. Kilińskiego 10, tel: (34) 378-52-33
Usługi

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym organizowanych zarówno przez osoby/firmy prywatne jak i instytucje samorządowe.
W zależności od kategorii imprezy zapewniamy obsługę medyczną w postaci:
 1. karetki z ratownikami, lub
 2. karetki z ratownikiem/pielęgniarką i lekarzem, lub
 3. patrole medyczne.
Ceny za zabezpieczenie imprez uzależnione są od kategorii imprezy i składu osobowego zespołu.
Bliższe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer: (34) 37 85 200 lub (34) 37 85 233, 37 85 240, 37 85 127.
Opinie dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 1. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest instytucją upoważnioną do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych na obszarze swojego działania podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009r. z późn. zm.).
 2. Wnioski o wydanie w/w opinii należy składać w sekretariacie Stacji w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10 - nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 3. Opłatę za wystawienie opinii w wysokości 123 zł brutto należy wpłacić gotówką w kasie Stacji, w godz. od 8.00 do 14.00 lub przelewem na konto ESBANK Bank Spółdzielczy 59 8980 0009 2011 0093 5331 0001.
  Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę Stacja wystawia fakturę VAT.
 4. Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Organizacji i Kontraktów Stacji pod nr tel. (34) 37 85 233 wew. 342 lub 328.

Uzgodnienia zabezpieczenia imprezy nie będącej imprezą niemasową
  Jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego Stacja opiniuje również zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy niebędące imprezami masowymi.
  Art. 65 a ust. 3 ppkt 3d
  "Organizator imprezy jest obowiązany (.) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący(.) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy
  , w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym"
  Dokumenty, w plan zabezpieczenia, należy złożyć w sekretariacie Stacji przy ul. Kilińskiego 10, III piętro. Odbiór opinii osobisty lub za pośrednictwem poczty.

Transport sanitarny
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie świadczy usługi transportu sanitarnego w następujących zakresach:
 1. transport sanitarny w ramach POZ oraz na podstawie zawartych umów
 2. transport sanitarny komercyjny (płatny)
W celu realizacji ww. zadań Stacja dysponuje ambulansami sanitarnymi spełanijącymi wszelkie przepisy obowiązujące w tym zakresie. W zależności od rodzaju zleconego transportu w skład zespołu wchodzą odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, sanitariusz lub kierowca. W sprawie transportu należy kontaktować się z Biurem Wezwań: tel. (34) 37 85 200

Transport sanitarny w ramach POZ oraz na podstawie zawartych umów

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą, które finansowane są w całości przez NFZ.
Przewóz obejmuje:
 1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
 3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.
 6. Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


Transport sanitarny "daleki" w POZ Aby skorzystać z transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ pacjent (jego rodzina albo opiekun prawny) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należy pacjent. Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję.

Transport sanitarny na rzecz innych podmiotów
Stacja Pogotowia Ratunkowego realizuje transport sanitarny na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami, takimi jak: szpitale, przychodnie, zakłady pracy itp. Finansowanie tych usług w całości spoczywa na podmiocie zlecającym transport.

Transport sanitarny na rzecz osób fizycznych
Stacja świadczy odpłatne usługi transportu sanitarnego zarówno na terenie miasta Częstochowa jak i w dowolne wskazane miejsce na terenie kraju lub poza granicami. Transport sanitarny realizowany jest specjalistycznymi środkami transportu z profesjonalną obsługą. Skład zespołu transportowego może być dowolnie dobrany pod indywidualne zlecenie i wymogi pacjenta/zleceniodawcy. Koszt pracy zespołu transportowego uzależniony jest od jego składu osobowego !
Cennik usług: Pobierz cennik 2018
 • Kontakt Polityka jakości Usługi O nas Aktualności