Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego
42-200 Częstochowa
ul. Kilińskiego 10, tel: (34) 378-52-33
Polityka Informacyjna
w SP ZOZ SPR w Częstochowie


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem), i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych w SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zostały opracowane n/w. klauzule informacyjne:

- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 1
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych interesantów SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 2
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym - Załącznik nr 3
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - Załącznik nr 4
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zamówienia publiczne - Załącznik nr 5
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających skargi do SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 6
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym - Załącznik nr 7
- Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych - Załącznik nr 8
- Klauzula informacyjna - zapytania ofertowe - Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnychZałącznik nr 10
- Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania fakturZałącznik nr 11
- Klauzula informacyjna dla osób odbywających praktykiZałącznik nr 12

2. Administratorem Pani/Pana danych jest SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, tel. 34 378 52 33, fax: 34 378 52 33, stacja@spr.czest.pl

3. W SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 34 378 52 33, e-mail: iodo@spr.czest.pl.

4. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


  • Kontakt Polityka jakości Usługi O nas Aktualności